A- A A+
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร,กรมสุขภาพจิต

แบบประเมินเว็บไซต์

คุณมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการเว็บไซต์นี้ในระดับใด
ข้อเสนอแนะต่อการใช้เว็บไซต์:
ผลโหวต รับคำแนะนำ/เรื่องร้องเรียน View Full Calendar

Facebook
Bootstrap Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร New

   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด กรมสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

   โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0"

 

  เกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2561  [31/8/2561] 37 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 850 VA จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [29/8/2561] 29 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [24/8/2561] 36 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพิมพ์เอกสารายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [24/8/2561] 35 
  คู่มือการประเมินหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0  [1/6/2561] 113 
  หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเติม และแผนการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0  [29/8/2561] 100 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [29/8/2561] 102 

ศูนย์ความรู้

คู่มือการจัดทาและรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคารับรองการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต (Performance Agreement : PA) ปี 2560(0) 
[ 21 พฤษภาคม 2561 ]  
คู่มือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์ PMQA-M-F สาหรับหน่วยงานในสังกัดกรมฯ ปี 2560(0) 
[ 21 พฤษภาคม 2561 ]  
คู่มือการส่งเสริมและพัฒนาผลงานรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2559(0) 
[ 21 พฤษภาคม 2561 ]  
คู่มือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง การปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปี 2559(0) 
[ 21 พฤษภาคม 2561 ]  
เกณฑ์พิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2561(0) 
[ 17 เมษายน 2561 ]  
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(0) 
[ 9 ตุลาคม 2558 ]  

ภาพกิจกรรม [ View All Albums ]

ภาพงานรับรางวัลประจำปี 2559 -16 ก.ย.59 
[18 กุมภาพันธ์ 2559]  
ประชุมจัดทำ Application Report 
[18 กุมภาพันธ์ 2559]  
ภาพประชุมงานรางวัล PMQA 
[2 ธันวาคม 2558]  
ภาพประชุมงานรางวัล TPSA 
[1 ธันวาคม 2558]  
ภาพงานประชุมชี้แจงตัวชี้วัดฯ ประจำปี 2559 
[10 พฤศจิกายน 2558]  
ภาพรับรางวัลบริการภาครัฐ 25 ก.ย.58 
[30 กันยายน 2558]  
GO TO TOP!