A- A A+
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร,กรมสุขภาพจิต

กำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด กรมสุขภาพจิต

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร


วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. การบรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โดย อธิบดีกรมสุขภาพจิต

Download เอกสารประกอบการบรรยาย

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. การบรรยายเรื่อง กรอบแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่าง กรมสุขภาพจิตกับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โดย ผู้แทนสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต

Download เอกสารประกอบการบรรยาย

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. การบรรยายเรื่อง กรอบตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม และแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โดย ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Download เอกสารแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Download เอกสารชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงานตาม ม.44 และภาคผนวก

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. การบรรยายเรื่อง แนวทางการประเมินผลการดำเนินงาน และการบริหาร ผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โดย ผู้แทนกองการเจ้าหน้าที่

Download เอกสารแนวทางการประเมินผลการดำเนินงาน และการบริหารผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

๑๑.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. การบรรยายแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (มิติที่ ๑ – ๔) (คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดฯ ปี ๒๕๖๑)

 

วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. การบรรยายแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (มิติที่ ๑ – ๔) (คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดฯ ปี ๒๕๖๑) (ต่อ)

Download คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561หมายเหตุ :

๑) กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

๒) พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุม เช้า - เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. / บ่าย - เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.

๓) ลำดับตัวชี้วัดมีการปรับเปลี่ยนใหม่ตามที่คณะทางานพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานชุดที่ ๑ (สานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต) กำหนด

GO TO TOP!