A- A A+
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร,กรมสุขภาพจิต

แบบประเมินเว็บไซต์

คุณมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการเว็บไซต์นี้ในระดับใด
ข้อเสนอแนะต่อการใช้เว็บไซต์:
ผลโหวต รับคำแนะนำ/เรื่องร้องเรียน

 

รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

 

 

FusionCharts will load here

 

 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการ
ตามคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน ปี 2559
จำแนกรายกระบวนงาน

 

FusionCharts will load here

 

GO TO TOP!