A- A A+
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร,กรมสุขภาพจิต

แบบประเมินเว็บไซต์

คุณมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการเว็บไซต์นี้ในระดับใด
ข้อเสนอแนะต่อการใช้เว็บไซต์:
ผลโหวต รับคำแนะนำ/เรื่องร้องเรียน

เลือกปี :     Keyword :
 
คู่มือการจัดทาและรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคารับรองการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต (Performance Agreement : PA) ปี 2560(0) [ 21 พฤษภาคม 2561 ]  
คู่มือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์ PMQA-M-F สาหรับหน่วยงานในสังกัดกรมฯ ปี 2560(0) [ 21 พฤษภาคม 2561 ]  
คู่มือการส่งเสริมและพัฒนาผลงานรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2559(0) [ 21 พฤษภาคม 2561 ]  
คู่มือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง การปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปี 2559(0) [ 21 พฤษภาคม 2561 ]  
เกณฑ์พิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2561(0) [ 17 เมษายน 2561 ]  
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(0) [ 9 ตุลาคม 2558 ]  
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558(0) [ 9 ตุลาคม 2558 ]  
แนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน(0) [ 9 ตุลาคม 2558 ]  
แนวทางการปรับปรุงบริการและการจัดทาข้อตกลงระดับการให้บริการ(0) [ 9 ตุลาคม 2558 ]  
คู่มือการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ(0) [ 9 ตุลาคม 2558 ]  
เกณฑ์พิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ.2558 (TPSA)(0) [ 9 ตุลาคม 2558 ]  
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558(0) [ 9 ตุลาคม 2558 ]  
หลักเกณฑ์ฯ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 2558(0) [ 9 ตุลาคม 2558 ]  
คู่มือแนวทางการดำเนินการสมัครขอรับรางวัล UN Awards(0) [ 9 ตุลาคม 2558 ]  
พระราชกฤษฎีการว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550(2) [ 28 พฤศจิกายน 2556 ]  
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย (ปี 2556 - 2561)(2) [ 28 พฤศจิกายน 2556 ]  
มาตรการประหยัดพลังงาน มาตรการประหยัดพลังงาน(0) [ 28 พฤศจิกายน 2556 ]  
พระราชบัญญัติ กรมสุขภาพจิต ปี 2551(0) [ 28 พฤศจิกายน 2556 ]  
สถานการณ์สุขภาพจิตคนไทย PDF Format(0) [ 28 พฤศจิกายน 2556 ]  
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) PowerPoint Format(0) [ 28 พฤศจิกายน 2556 ]  
ทั้งหมด : 20 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 -   กระโดดไปหน้า | 1  |
GO TO TOP!