ข่าวประชาสัมพันธ์
iTem Description ปีงบประมาณ จำนวน Download (ครั้ง)
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 [22/2/2562]   2562 13
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 [22/2/2562]   2562 12
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2560 [22/2/2562]   2562 10
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2559 [22/2/2562]   2562 11
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการรถตู้ส่วนบุคคลปรับอากาศ จำนวน ๔ คัน ๔ วัน จากกรมสุขภาพจิต ถึงโรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22/2/2562]   2562 11
 รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2562  [21/2/2562]   2562 14
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำระบบรายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตผ่านระบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [22/2/2562]   2562 9
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร www.psdg.dmh.go.th จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21/2/2562]   2562 26
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำแบบประเมิน และระบบรายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตผ่านระบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21/2/2562]   2562 22
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการประชุม จำนวน 70 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21/2/2562]   2562 68
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการประชุม จำนวน 60 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21/2/2562]   2562 51
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 15,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21/2/2562]   2562 49
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานทดแทน รุ่นเดิม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21/2/2562]   2562 93
 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) ของกรมสุขภาพจิต [26/10/2561]   2561 122
 เกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2561 [31/8/2561]   2561 100
 คู่มือการประเมินหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 [1/6/2561]   2561 212
 หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเติม และแผนการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 [29/8/2561]   2561 165
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 [23/3/2561]   2561 242
 รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 [23/3/2561]   2561 235
 รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2560 [23/3/2561]   2561 235
 ประกาศเจตนารม์การต่อต้านทุจริต "กพร.ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" ประจำปี 2561 [23/3/2561]   2561 205
 ประกาศช่องทางการรับฟัง ข้อคิดเห็น/ ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (เลขที่หนังสือ สธ 0841/3 ลงวันที่ 3 มกราคม 2561) [23/3/2561]   2561 133
 เอกสารประกอบการประชุมเขิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานฯ ( PMQA-M-F) ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 [21/12/2560]   2560 273
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [24/11/2560]   2560 165
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 [17/11/2560]   2560 179
 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561 [16/11/2560]   2560 128
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [7/11/2560]   2560 257
 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค.2560 - 3 พ.ย.2560 นี้ [6/10/2560]   2560 347
 เอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0" - นวัตกรรมทางการบริหารงานสุขภาพจิตในยุค 4.0 [11/7/2560]   2560 555
 เอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0" - แนวทางการพัฒนาระบบการสื่อสารในยุค 4.0 [11/7/2560]   2560 431
 เอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0" - ข้าราชการไทย 4.0 [11/7/2560]   2560 443
 เอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0" - นวัตกรรมทางการบริหารงาน สุขภาพจิตในยุค 4.0 [11/7/2560]   2560 390
 เอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0" - Government 4.0 - อ.อนุชิต [11/7/2560]   2560 403
 เอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0" - HR 4.0 [11/7/2560]   2560 236
 เอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0" - การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การและบุคลากรสู่อนาคต - อ.กิตติพัทธ์ [11/7/2560]   2560 384
 เอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0" - Smart Citizen: IQ/EQ Plus - รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต [11/7/2560]   2560 207
 เอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0" - MOPH 4.0 - รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข [11/7/2560]   2560 225
 เอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0" - "กรมสุขภาพจิตกับการเตรียมการ เข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0" โดยอธิบดีกรมสุขภาพจิต - อธิบดีกรมสุขภาพจิต [11/7/2560]   2560 235
 ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปี 2560 จำนวน 2 คู่มือ [9/3/2560]   2560 393
 ตัวอย่าง Best Practice คู่มือการให้บริการประชาชน ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต [20/6/2559]   2559 540
 ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน จำนวน 2 กระบวนงาน [24/2/2559]   2559 493
 แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รอบ 6 เดือนหลัง) แบบฟอร์มการรายงานผล/แบบฟอร์มการตรวจประเมิน [9/9/2558]   2558 825
 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. - 3 ก.ค.58 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี (อาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์) [9/9/2558]   2558 1261
 คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [30/6/2558]   2558 906
 ขอเชิญดาวน์โหลด ไฟล์รายงานข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน [17/6/2558]   2558 806
 ขอเชิญดาวน์โหลดแบบสอบถามความพึงพอใจและโปรแกรมความพึงพอใจของหน่วยงาน โรงพยาบาล/สถาบัน [26/5/2558]   2558 1035
 ขอเชิญดาวน์โหลดคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2558 [6/5/2558]   2558 1680
 แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการ/แบบฟอร์มการตรวจประเมินคะแนน/แบบฟอร์มการอุทธรณ์คะแนน (สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมฯ/สำหรับ PM) แก้ไขล่าสุด [20/4/2558]   2558 4558
 ประกาศ : ข้อตกลงระดับการให้บริการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตามตัวชี้วัดที่ 31 (Service Level Agreement : SLA) [16/1/2558]   2558 664
 เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 5-6 มกราคม 2558 บทบาทของผู้บริหารความสำเร็จในการพัฒนา UN [7/1/2558]   2558 347
 เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 5-6 มกราคม 2558 แนวทางสนับสนุนการจัดทำรายงาน โดย กลุ่มที่ปรึกษา และ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสุขภาพจิต [7/1/2558]   2558 853
 เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 5-6 มกราคม 2558 โครงการ \\\"จิตแพทย์พี่เลี้ยง\\\" รพจ.นครราชสีมาฯ [7/1/2558]   2558 238
 เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 5-6 มกราคม 2558 โครงการ \"ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อชีวิตใหม่ในกรุงเทพฯ\" ส.สมเด็จเจ้าพระยาฯ [30/12/2557]   2557 294
 เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 5-6 มกราคม 2558 รางวัล PMQA ปี 2556 หมวด 2 [30/12/2557]   2557 414
 เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 5-6 มกราคม 2558 รางวัล PMQA ปี 2555 หมวด 5 [30/12/2557]   2557 377
 เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 5-6 มกราคม 2558 รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม กมสุขภาพจิต [30/12/2557]   2557 428
 เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 5-6 มกราคม 2558 รางวัลพัฒนาการบริการ ปี 2557 จิตแพทย์พี่เลี้ยง รพจ.นครราชสีมาฯ [30/12/2557]   2557 236
 เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 5-6 มกราคม 2558 รางวัลพัฒนาการบริการ ปี 2556 ฆ่าตัวตาย รพจ.ขอนแก่นฯ [30/12/2557]   2557 274
 เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 5-6 มกราคม 2558 รางวัลพัฒนาการบริการ ปี 2557 ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ ฯ ส.สมเด็จเจ้าพระยา [30/12/2557]   2557 267
 เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 5-6 มกราคม 2558 รางวัลบูรณาการ ปี 2556 Wheelchair ส.พัฒนาการเด็กฯ [30/12/2557]   2557 356
 เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 5-6 มกราคม 2558 รางวัลบูรณาการ ปี 2555 พระสงฆ์แกนนำ รพจ.นครราชสีมาฯ [30/12/2557]   2557 180
 เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 5-6 มกราคม 2558 รางวัลนวัตกรรมการบริการ ปี 2555 ออทิสติก รพ.ยุวประสาทฯ [30/12/2557]   2557 227
 เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 5-6 มกราคม 2558 รางวัลนวัตกรรมการบริการ ปี 2555 โรคซึมเศร้า รพ.พระศรีมหาโพธิ์ [30/12/2557]   2557 150
 เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 5-6 มกราคม 2558 เรื่อง ฆ่าตัวตาย (ฉบับ TH) [30/12/2557]   2557 172
 เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 5-6 มกราคม 2558 เรื่อง ฆ่าตัวตาย (ฉบับ ENG) [30/12/2557]   2557 156
 เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 5-6 มกราคม 2558 รางวัล UN 2013 (CFWT) [30/12/2557]   2557 147
 เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 5-6 มกราคม 2558 เรื่อง แนวทางการสมัคร PMQA 2558 [30/12/2557]   2557 223
 เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 5-6 มกราคม 2558 เกณฑ์คุณภาพ PMQA 2558 [30/12/2557]   2557 156
 เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 5-6 มกราคม 2558 เกณฑ์รางวัลประจำปี 2558 (รางวัล UN 2015) [30/12/2557]   2557 266
 เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 5-6 มกราคม 2558 เรื่อง เกณฑ์รางวัลต่างๆ โดย อ.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ [30/12/2557]   2557 702
 Template ตัวชี้วัดที่ 31 ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) [29/12/2557]   2557 434
 แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดที่ 31 ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) [29/12/2557]   2557 611
 รายละเอียดในการทบทวน/ปรับปรุงข้อมูลลักษณะสำคัญองค์การ และจัดเตรียมแผนปรับปรุงองค์การ ปีงบประมาณ 2558 [12/11/2557]   2557 383
 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการจัดทำ KPI Template ปี 2558 [2/9/2557]   2557 389
 เอกสารประกอบการบรรยาย การปฏิรูประบบสุขภาพ (REFORM) กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ [25/8/2557]   2557 655
 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน) [22/8/2557]   2557 391
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในงานจ้างพิมพ์คู่มือนวัตกรรมกรมสุขภาพจิต Best Practice [21/8/2557]   2557 404
 ขอความร่วมมือบุคลากร ในการทำแบบประเมินสถานะการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ ของหน่วยงาน ตามทิศทางการปฏิรูประบบสุขภาพ เพื่อรวมรวมเป็นข้อมูล ส่งกลับภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ทาง E-mail opdc41.dmh@gmail.com หรือทางโทรสาร 02-5890974, 02-1495518 [8/8/2557]   2557 646
 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 [21/7/2557]   2557 397
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) [17/7/2557]   2557 370
 ขอเชิญดาวน์โหลด แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2557 (รอบ 9 เดือน) [3/7/2557]   2557 330
 ประกาศ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 9 - 17 กรกฎาคม 2557 [1/7/2557]   2557 493
 รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ 2557 [17/6/2557]   2557 340
 ขอเชิญดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดที่ 29 รอบ 6 เดือนหลัง (รายละเอียดตัวชี้วัดที่แนบ1) [5/6/2557]   2557 394
 ขอเชิญดาวน์โหลด แบบสอบถามความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ (ชุด 01 และ 02 งานบริการผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน) ของสถาบัน/รพ. [5/6/2557]   2557 433
 ขอเชิญดาวน์โหลด Template ตัวชี้วัดที่ 29 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด) [3/6/2557]   2557 441
 ขอเชิญดาวน์โหลด แบบฟอร์มฐานข้อมูลผู้รับบริการของกองส่วนกลางและศูนย์สุขภาพจิต [29/5/2557]   2557 369
 ขอเชิญดาวน์โหลดโปรแกรมประมวลผลความพึงพอใจรอบ 6 เดือนหลัง กระบวนงานผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน ของหน่วยงานสถาบัน/รพ.ส่งภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 (ปรับปรุง ณ วันที่ 17-07-57)  [29/5/2557]   2557 369
 ขอเชิญดาวน์โหลดแบบฟอร์มฐานข้อมูลของหน่วยงานสถาบัน/รพ.ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนงานผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน รอบ 6 เดือนหลัง ส่งภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 [1/5/2557]   2557 261
 ประกาศ ขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งเรื่องยื่นอุทธรณ์คะแนนตัวชี้วัด ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 สิ้นสุดเวลา 16.30 น หากยังท่านไม่ส่งภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และยอมรับผลคะแนนตัวชี้วัด [22/4/2557]   2557 22165
 ขอเชิญดาวน์โหลด ตัวอย่างการส่งรายงานหน่วยบริการ (เช่น Flow chart กระบวนงานหลักของแต่ละหน่วยงาน) [10/4/2557]   2557 404
 เนื่องจากมีหลายหน่วยงานสอบถามถึงการเขึยน Flowchart ของกระบวนงานที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม 1 กพร.จึงได้จัดทำตัวอย่าง รวมทั้งได้ขึ้นไฟล์ แบบรายงานตัวชี้วัด 29 ของ กพร. ให้สำหรับหน่วยงานที่เป็นหน่วยสนับสนุน [9/4/2557]   2557 391
 แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต  [9/4/2557]   2557 224
 แบบฟอร์มการตรวจประเมินคะแนน (เฉพาะ PM) [9/4/2557]   2557 332
 แบบฟอร์มการขออุทธรณ์คะแนน (สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต) [9/4/2557]   2557 321
 แบบฟอร์มแจ้งผลการอุทธรณ์คะแนน (เฉพาะ PM) [8/4/2557]   2557 290
 อำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2552 [8/4/2557]   2557 838
 เอกสารตัวอย่าง แบบฟอร์ม 4 ตัวชี้วัด 29 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ (สถาบัน/รพ) [4/4/2557]   2557 300
 เอกสารตัวอย่าง แบบฟอร์ม 1 , แบบฟอร์ม 2 ตัวชี้วัด 29 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ  [3/4/2557]   2557 286
 เอกสารการประชุม รางวัลบริการภาครัฐ วันที่ 1 - 2 เมษายน 2557 ณ ห้องเดอะลอฟท์ 1 โรงแรมเอ็มทู เดอ บางกอก กรุงเทพฯ [3/4/2557]   2557 236
 แบบฟอร์มการรายงานผลตัวชี้วัดที่ 29 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [31/3/2557]   2557 288
 เอกสารการประชุม วันที่ 28 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเอ็มทู เดอ บางกอก กรุงเทพฯ ตัวอย่างกระบวนงานหลัก Flowchat (หน่วยงานสถาบัน/โรงพยาบาล) [19/3/2557]   2557 270
 เอกสารการประชุม วันที่ 28 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเอ็มทู เดอ บางกอก กรุงเทพฯ ตัวอย่างแบบฟอร์ม 1 (Key Output) บริการ/ผลผลิตที่สำคัญ [18/3/2557]   2557 298
 ประกาศ ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) [20/2/2557]   2557 224
 ขอเชิญดาวน์โหลด Template ตัวชี้วัดที่ 29 ร้อยละระดับความพึงพอใจผู้รับบริการได้ตามไฟล์ที่แนบนี้ ส่วนโปรแกรมและแบบฟอร์มที่ใช้ในการดำเนินงาน อยู่ในระหว่างการปรับปรุง จะสามารถดาวน์โหลดได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2557 [24/1/2557]   2557 315
 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน [21/1/2557]   2557 240
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 [15/1/2557]   2557 281
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒาระบบเรียนรู้ รับฟังความต้องการของผู้รับบบริการ ใน วันที่ 28 มีนาคม 2557 ณ ห้องเดอะ ลอฟท์ 1 โรงแรมเอ็ม ทู เดอ บางกอก กรุงเทพมหานคร  [6/1/2557]   2557 722
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป [27/12/2556]   2556 289
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 [4/11/2556]   2556 1071
 แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ระหว่างการพิจารณาให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดคำรับรองกรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2557 หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะแจ้งเป็นทางการผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  [4/10/2556]   2556 856913
 ขอเชิญดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง กรมสุขภาพจิต [4/10/2556]   2556 434
 ขอเชิญดาวน์โหลด คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 [24/6/2556]   2556 1189
 ขอเชิญ Download รายงานผลการศึกษา/ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนา (ปฏิรูป) บทบาทภารกิจ โครงสร้าง และกลไกการทำงาน (Blueprint for change และ Action plan for change) [21/6/2556]   2556 31730
 ขอเชิญ Download สรุปผลการประชุมเรื่อง การปฏิรูประบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขและกรมสุขภาพจิต ระหว่าง วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง [21/6/2556]   2556 184
 ขอเชิญ Download แบบสอบถาม ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบ 6 เดือนหลัง [21/6/2556]   2556 1072
 คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 [9/8/2555]   2555 279
 เชิญชมภาพโครงการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต 5-6 มี.ค. 52 ณ รร.มารวย การ์เด้น [9/8/2555]   2555 394
 ขอเชิญดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานผลความพึงพอใจคุณภาพบริการ รอบ 6 เดือนหลัง [9/8/2555]   2555 1410
 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 [9/8/2555]   2555 416
 ศึกษาดูงาน PMQA กรมสุขภาพจิต เมื่อ 22 ม.ค.2552  [9/8/2555]   2555 234
  ขอเชิญ Download เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 ณ รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต [9/8/2555]   2555 288
 ขอเชิญ Download รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข [9/8/2555]   2555 2341
 ขอเชิญ Download รายงานสรุปการประชุม PMQA เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต [9/8/2555]   2555 261
 คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 [9/8/2555]   2555 242