A- A A+
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร,กรมสุขภาพจิต

แบบประเมินเว็บไซต์

คุณมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการเว็บไซต์นี้ในระดับใด
ข้อเสนอแนะต่อการใช้เว็บไซต์:
ผลโหวต รับคำแนะนำ/เรื่องร้องเรียน

เรื่อง : คู่มือการประเมินหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0
รายละเอียด: คู่มือการประเมินหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0
ไฟล์แนบ :   PMQA4.0Mannual.pdf


GO TO TOP!